Kalendarium

Sobota, 2019-08-24

Imieniny: Bartosza, Jerzego

Jadłospis

Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych

  • w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka jest
  • Pani Anna Sowacka
  • kontakt:
  • e - mail: iod_as@dbfotargowek.pl adres pocztowy: 05 - 550 Warszawa ul. Remiszewska 40

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka 03 - 550 Warszawa ul. Remiszewska 40 reprezentowana przez dyrektora Magdalenę Raboszuk

e-mail: mraboszuk@sp114.edu.pl; mraboszuk@edu.um.warszawa.pl

 2)  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:

Pani Anna Sowacka kontakt: e - mail: iod_as@dbfotargowek.pl

lub pisemnie na adres administratora.

3)  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, realizacji umów zawieranych przez administratora z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz placówki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustawowych administratora.

4)    Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana osobowych oraz danych dzieci jest:

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z np. udziałem dzieci w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, przetwarzaniem wizerunku,

  • · art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów,

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela.

5)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: sąd, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT, dzienników elektronicznych, platform wspierających proces edukacji). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6)  Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, następnie zostaną zniszczone.

7)  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8)  W przypadku umów podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich zawarcia. Natomiast podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji wyznaczonych celów.

9)  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie podlegają profilowaniu.

Dyrektor Szkoły Magdalena Raboszuk

 INFORMACJA O MONITORINGU I PROWADZENIU REJESTRU GOŚCI

 

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

  • - harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
  • - wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
  • - zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
  • - dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
  • - potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły, proszone są o kontakt ze szkołą.