Kalendarium

Czwartek, 2020-05-28

Imieniny: Augustyna, Ingi

Konkursu na Ex libris naszej biblioteki

REGULAMIN

Konkursu na Ex libris* Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie

I. Cele konkursu:

- stworzenie graficznego znaku biblioteki nawiązującego do stuletniej tradycji naszej szkoły;

- zainteresowanie uczniów najstarszą formą sztuki graficznego znakowania księgozbioru;

- rozwijanie twórczej wyobraźni i zdolności manualnych;

- kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową;

- promocja biblioteki szkolnej i czytelnictwa;

- zwiększenie wśród dzieci poczucia identyfikacji z biblioteką szkolną.

II. Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej 114 w Warszawie.
  2. Konkurs polega na zaprojektowaniu ekslibrysu będącego „logiem”, „znakiem własności” Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie w dwóch kategoriach (do wyboru):

ü przy wykorzystaniu grafiki komputerowej (obowiązuje technika bez użycia gotowych klipartów) wymagana rozdzielczość co najmniej 300 dpi. w formatach bmp, jpg, png;

ü plakat – prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A5;

  1. Każda praca powinna zawierać logo graficzne, które składa się z:

- napisu exlibris lub ex libris;

- nazwy właściciela tj. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie;

- elementu, który nawiązywał będzie do charakteru i funkcji biblioteki szkolnej.

  1. Uczniowie przygotowują pracę indywidualnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
  2. Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę.
  3. Prace konkursowe należy przekazać do biblioteki szkolnej do 29 listopada br.

- plakaty należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasą i dostarczyć do biblioteki;

- prace komputerowe należy przesłać mailem na adres: biblioteka@sp114.edu.pl lub przynieść do biblioteki nagrane na płycie CD/pendrive, gdzie nazwą pliku będzie imię_nazwisko_klasa;

- do prac należy dołączyć  zgodę na jej publikację i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

  1. Praca, która zajmie I miejsce, zostanie wykorzystana jako stały ekslibris biblioteki i zamieszczona na stronie internetowej szkoły .
  2. Wszystkie ekslibrisy biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej.
  3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy, gadżety i nagrody.

UWAGA:

- praca nie może być plagiatem istniejących znaków;

- prace z wykorzystaniem gotowych grafik znajdujących się w sieci internet nie będą ocenianie;

- wszystkie zgłoszone na konkurs prace stają się własnością Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie.

III. Kryteria oceny prac konkursowych:

- czytelność znaku;

- nawiązanie do tematyki szkolnej i bibliotecznej;

- estetyka wykonania;

- oryginalność pomysłu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów!

 

 

*

Ekslibris to graficznie opracowany znak własnościowy książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru albo z nazwą instytucji.

 

Ekslibris biblioteki może zawierać widok biblioteki, miejscowość, w której biblioteka się znajduje, adekwatny do księgozbioru symbol lub inny znak kojarzony z biblioteką.

 

Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, przyklejoną do wewnętrznej strony okładki książki.  Informuje on o przynależności książki do określonego księgozbioru i jest wyrazem szacunku właściciela dla książki i świadectwem jego troski o zbiory biblioteczne.

 

 Z uwagi na wartości artystyczne, pełni też funkcję zdobniczą, dekoracyjną, podnosi walory estetyczne książki.