Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Jadłospis

Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów integracyjnych przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

 

Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów integracyjnych przedszkolnych i klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

 

 1. Zapisy do oddziałów integracyjnych i ogólnych dokonywane są w terminach rekrutacyjnych wyznaczonych przez organ prowadzący – m.st. Warszawa (marzec, kwiecień każdego roku).
 2. Terminy i procedury rekrutacji dotyczą dzieci zdrowych i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Rodzice dzieci zdrowych, którzy deklarują chęć zapisania dziecka do klasy integracyjnej rekrutują się do szkoły.
 4. Aby zapisać dziecko do klasy integracyjnej muszą odbyć spotykanie z dyrektorem lub wicedyrektorem i/lub pedagogami w wyznaczonym terminie.
 5. Rodzice dzieci zdrowych, którzy deklarują chęć zapisu dziecka do klasy integracyjnej podpisują  zgodę na specjalnym szkolnym druku. 
 6. Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego załączają kopie orzeczenia w każdej szkole, wskazanej na liście preferencji, do której się rekrutowali.
 7. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych powoływana  jest komisja rekrutacyjna. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 • Dyrektor lub/i wicedyrektor szkoły
 • Pedagog
 • Psycholog
 • Nauczyciel prowadzący klasę integracyjną
 • Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
 • Inny nauczyciel zatrudniony w szkole (o ile wymaga tego sytuacja).
 1. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej o następujących niepełnosprawnościach:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • niewidome, niedowidzące
 • niesłyszące, niedosłyszące
 • z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją)
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych niepełnosprawności)
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym
 1. W przypadku dzieci z autyzmem lub z zaburzeniami zachowania przyjęcie do oddziału jest uwarunkowane podjętą, udokumentowaną terapią dziecka i rodziny (na podstawie przedstawionych dyrektorowi właściwych zaświadczeń).
 2. W razie potrzeby może zostać przeprowadzona obserwacja dziecka w zespole rówieśniczym na terenie szkoły.
 3. Jeżeli wraz z którąś z wyżej wymienionych niepełnosprawności współwystępuje nadpobudliwość psychoruchowa postępowanie jest analogiczne jak w przypadku dzieci z autyzmem.
 4. Do oddziału integracyjnego przyjmowany jest tylko jeden uczeń ze współwystępującą nadpobudliwością psychoruchową lub zaburzeniami zachowania i tylko jeden uczeń z autyzmem.
 5. W przypadku dzieci z autyzmem, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i dzieci z zaburzeniami zachowania decyzja o przyjęciu do klasy integracyjnej następuje po uprzednim:
 • Przeprowadzeniu rozmów z dzieckiem i rodzicami
 • Uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej.
 1.  W przypadku gdy w klasie integracyjnej, po stronie dzieci zdrowych, przyjęte jest dziecko, u którego występują symptomy ADHD, zaburzeń zachowania, całościowych zaburzeń rozwoju lub innych dysfunkcji wymagających indywidualizacji procesu nauczania, szkoła zastrzega sobie prawo przeniesienia takiego ucznia do innej klasy niż klasa integracyjna.
 2. W pierwszej kolejności do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i klas w SP 114 oraz dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.