Kalendarium

Czwartek, 2019-03-21

Imieniny: Benedykta, Lubomiry

Jadłospis

„Razem możemy więcej" - zaproszenie do klasy integracyjnej w naszej szkole

"Nie ma kaleki - jest człowiek" powiedziała Maria Grzegorzewska, wielka orędowniczka praw osób niepełnosprawnych. Przed paru laty, kiedy narodziła się w naszej szkole integracja (2007r.), rozpoczął się etap, w którym  słowa te znalazły pełne urzeczywistnienie w szkolnej przestrzeni. Nasz Patron, wielki patriota i humanista, Jędrzej Cierniak, byłby zapewne dumny, że szkoła na Remiszewskiej otworzy się na budowę społeczności bez wykluczeń.

Samej idei integracji nie trzeba zapewne przedstawiać, gdyż jest to temat obecny w życiu społecznym od bardzo dawna. Chcielibyśmy jednak przybliżyć sposób funkcjonowania klas integracyjnych w naszej szkole. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo odpowiedzi na większość rodzących się pytań, dotyczących wyboru klasy integracyjnej dla swojego dziecka. Zapraszamy do krótkiej lektury i do czynnego udziału w procesie, który jest bardzo cenny, kształtujący i ważny, zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i ich pełnosprawnych kolegów.


Co to jest klasa integracyjna i czym różni się od klasy ogólnej?

 

W naszej szkole klasy integracyjne funkcjonują na wszystkich poziomach edukacyjnych. Są to oddziały, do których uczęszczają dzieci, których rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych, i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdego dnia z uczniami pracuje dwóch nauczycieli. W klasach I - III - jest to nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający, który wspiera rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W klasach IV - VIII - są to nauczyciele poszczególnych przedmiotów i nauczyciel wspomagający, obecny na wybranych lekcjach. W klasach IV-VIII nauczyciel wspomagający jest jednocześnie wychowawcą klasy, co jest bardzo korzystne dla wszystkich dzieci, gdyż przebywa z nimi kilka godzin każdego dnia. Daje to lepsze możliwości do podejmowania efektywnej pracy wychowawczej.

Klasy integracyjne są mniej liczne - maksymalnie dwudziestoosobowe.

W klasie integracyjnej może być do pięciorga dzieci, które posiadają orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to dzieci , w których rozwoju zostały rozpoznane trudności uniemożliwiające realizację obowiązku szkolnego bez dodatkowego wsparcia ze strony specjalistów. Są to dzieci niepełnosprawne ruchowo, dzieci niedosłyszące lub niedowidzące, z autyzmem, z trudnościami w uczeniu się oraz dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym.

            Dzieci w klasie integracyjnej:

  • uczestniczą w życiu szkoły na tych samych prawach co dzieci z klas ogólnych: biorą udział  w konkursach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, specjalistycznych, kołach zainteresowań,
  • realizują taki sam program nauczania jak dzieci w klasach ogólnych. (uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne realizują ten program  dostosowany do ich możliwości),
  • podlegają ocenianiu w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania (uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne są oceniani indywidualnie),
  • mają takie same szanse na osiąganie wysokich wyników w nauce (często nawet przodują w klasyfikacji).

Bycie uczniem klasy integracyjnej daje niepowtarzalną szansę rozwoju społeczno-emocjonalnego pod okiem nauczyciela oraz pedagoga specjalnego. Dzieci podczas zabawy i nauki wspierają się nawzajem, uczą się akceptacji, wspólnego rozwiązywania zadań, dostrzegania swoich mocnych i słabych stron. Mała wspólnota, która się dzięki temu tworzy to obraz społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest inny, ale każdy tak samo zasługuje na szacunek dla swojej odmienności. Niezwykle istotny jest więc świadomy i dobrowolny wybór Rodziców posyłających swoje dziecko do klasy integracyjnej. Jest on bowiem gwarantem udanej współpracy w dobrych i trudnych momentach. Te ostatnie, o czym zawsze należy pamiętać, zdarzają się we wszystkich klasach, ale wybór klasy integracyjnej jest wyzwaniem dla Rodziców, aby sami stali sie przykładem dla swoich dzieci, jak wspierać się i jak rozmawiać.

 

Zalety klasy integracyjnej

 

Z perspektywy dzieci niepełnosprawnych:

 

Najistotniejszym jest tutaj pozytywny wpływ  na  rozwój emocjonalny i społeczny. Wspólna nauka i zabawa ze sprawnymi rówieśnikami uczy funkcjonowania w społeczeństwie, w którym przyjdzie żyć dzieciom niepełnosprawnym po skończeniu szkoły. Nawiązane kontakty, przyjaźnie i wspólnie spędzany czas łączy dzieci bardzo mocno, podarowując im siłę płynącą z przyjaźni i wiary w drugiego człowieka. Niepełnosprawne dzieci mają możliwość zrozumieć, że bycie innym nie znaczy gorszym. Dużo radości daje odkrywanie swoich mocnych stron, talentów, co buduje poczucie wartości. W naszej szkole wspieramy dzieci uzdolnione i pomagamy odkrywać te sfery dziecięcej twórczości, które nie ujawniały się wcześniej.

Drugim ogromnym walorem klasy integracyjnej jest obecność pedagoga wspierającego, który jest stałym towarzyszem dziecka. Jego zadaniem jest pomoc w zakresie samoobsługi, funkcjonowania społecznego i nauki. Jest on jakby drogowskazem w szkolnym świecie, który ukierunkowuje dziecko za pomocą wielu działań, by mogło w pełni realizować się w granicach swoich możliwości i potrzeb.

 

Z perspektywy dzieci pełnosprawnych:

 

Dzieci zdrowe przebywając na co dzień z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się tolerancji i szacunku dla innych osób. Stają się empatyczne i wrażliwe. Rozumieją, że wszyscy mają takie same prawa. Przestają odczuwać lęk, który rodzi się z niewiedzy. Otwarcie na innych ludzi to cecha niezwykle piękna, ale i potrzebna we współczesnym świecie, a wyrozumiałość i cierpliwość to cechy niezbędne do budowania osobistego sukcesu i samorealizacji. Uczniowie klasy integracyjnej mają szansę te cechy w sobie wykształcać. Obserwowanie zmagań dzieci chorych uczy pokory i refleksji, że nie wszystko przychodzi z łatwością. Daje to więcej mobilizacji do pokonywania własnych trudności i niedoskonałości. Bezcennym jest nabywanie umiejętności ochrony słabszych i wzajemnego wspierania się dzieci. Uczą się one w ten sposób brać odpowiedzialność także za drugiego człowieka i przeżywane przez niego uczucia.

Posyłając dziecko do klasy integracyjnej należy mieć jednak świadomość, że kontakt z osobami z niepełnosprawnymi może być pewnym obciążeniem psychicznym, szczególnie na początku  nauki. Wspólna praca dzieci, nauczycieli i specjalistów dąży jednak do tego, by adaptacja i integracja była budowana już od pierwszych dni wspólnej nauki i zabawy.

 

Wsparcie specjalistyczne

 

Wszyscy pedagodzy zatrudnieni w klasach integracyjnych to specjaliści z doświadczeniem w pracy w oddziałach integracyjnych. Posiadają niezbędne wykształcenie, w większości przypadków wielokierunkowe i są przygotowani do swojej pracy zarówno merytorycznie jak i praktycznie.

Na podstawie wskazań z orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, analizy dokumentacji, wywiadu z Rodzicami oraz obserwacji dziecka pedagodzy specjalni wraz z innymi specjalistami (logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny) opracowują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów integracyjnych. Są one realizowane za zgodą Rodziców i w razie potrzeby modyfikowane i dostosowywane do potrzeb dzieci, których rozwój jest cały czas obserwowany przez cały zespół specjalistów w porozumieniu z Rodzicami.

Zespół pedagogów wspierających dba o integrację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z całą społecznością szkolną i propaguje wiedzę o niepełnosprawnościach wśród wszystkich uczniów. Tradycją stało się organizowanie każdego roku licznych działań w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zatem zachęcamy, aby dotknąć integracji zapisując dziecko do takiej klasy.