Kalendarium

Sobota, 2019-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy

Jadłospis

Warszawski System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Warszawski System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

 

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się  ciągłymi zmianami. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego doskonalenia się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania ścieżki edukacyjno- zawodowej już w szkole podstawowej, szczególnie przez uczniów klas szóstych.

 

 

Cele WSDZ związane z uczniem:

- zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rynku edukacyjnego, rynku zawodów, zawodów przyszłości

- nabycie umiejętności opracowania indywidualnego planu działania – myślenie o swojej przyszłości

- poznanie własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, określanie swoich mocnych i słabych stron

 

 

Cele WSDZ związane z rodzicem:

-wyposażenie w wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego w Warszawie – oferty szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

-pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dziecka i wspólnym planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej

- wskazywanie źródeł informacji

 

 

Przydatne adresy:

http://edukacja.warszawa.pl

http://doradztwo.ore.edu.pl

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jędrzeja Cierniaka  w Warszawie

Rok szkolny 2017/2018

Spis treści:

I.             Wstęp

II.            Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego

III.          Przepisy prawa polskiego i unijnego, dotyczące doradztwa zawodowego

IV.          Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 114  z Oddziałami Integracyjnymi im.  J. Cierniaka w Warszawie

V.           Działalność  Szkolnego Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego (w tym: koordynatora  realizującego działania w ramach WSDZ)

VI.          Spodziewane efekty wynikające z wdrożenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

VII.         Ewaluacja

I. Wstęp

Współczesny rynek  edukacji  i pracy podlega ciągłym zmianom. Postępująca globalizacja, informatyzacja, robotyzacja, bezrobocie oraz dokonujące się procesy integracyjne w świecie powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna naszego kraju stawia przed ludźmi duże wyzwania, podejmowane decyzje nabierają szczególnego znaczenia. Dotyczy to także planowania przyszłej edukacji i drogi zawodowej. Współczesne wyzwania cywilizacyjne stawiają nowe, wysokie zadania w zakresie edukacji i przygotowania młodych ludzi do pełnienia określonych ról zawodowych.

Dlatego też przygotowanie młodzieży do wyboru, zgodnego z zainteresowaniami i zdolnościami, kierunku dalszego kształcenia, uwzględniającego wymogi rynku pracy, a także przygotowanie do późniejszego poszukiwania pracy jest jednym z priorytetowych zadań współczesnej szkoły. Niezwykle ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej  przez uczniów, umiejętność podejmowania właściwych decyzji i dokonywania trafnych wyborów. Jak dobrze zaplanować przyszłość? Jak pomóc młodemu człowiekowi, by decydował w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów?  Te pytania od lat towarzyszą pedagogom, wychowawcom i rodzicom. Dziś nabierają wyjątkowego znaczenia. Profesjonalne doradztwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w planowaniu i kształtowaniu kariery zawodowej. Obecnie wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowy akt, ale jako ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka.

Rozwój doradztwa zawodowego to istotny element Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020. Realizacja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada aktywną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami, które świadczą usługi poradnictwa zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i w odległej perspektywie do wyboru zawodu. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość oraz ma plany na przyszłość.

II. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe:

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces (Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy, 1996, Wyd. KUP s.4, maszynopis).

Informacja zawodowa:

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji (K. Lelińska, Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych, 1985, WSiP s. 35).

Orientacja zawodowa:

Działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły (K. Lelińska, Założenia   i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, s. 29).

Doradztwo zawodowe:

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji (K. Lelińska,  Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Nr 2/11, s. 29).

Doradca zawodowy:

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami  w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja zawodów  i Specjalności, 1995, Wyd. MPiPS, Tom V, Zeszyt 2 cz. II, s. 497).

Informacja edukacyjna:

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem (opr. G. Sołtysińska).

Zawód:

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie (J. Szczepański, Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów, 1965, KiW).

Wewnątrzszkolny system doradztwa:

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia (opr. A Łukaszewicz).

III. Przepisy prawa polskiego i unijnego, dotyczące doradztwa zawodowego

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

1.            Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.

2.            Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2015 r., poz. 191 – dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

3.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu”.

4.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej … prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

5.            Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004- 9286/04 to najważniejszy do tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „Wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych  z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”. Raport pokazuje, że 5 edukacja ustawiczna powinna sięgać daleko poza dotychczasową praktykę, występującą w krajach europejskich. Kształcenie ustawiczne służy uzupełnianiu, aktualizowaniu wiedzy, przekwalifikowaniu oraz ułatwieniu awansu zawodowego dorosłym.

6.            Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych.

7.            Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej.

IV. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej   nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka  w Warszawie

1. Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ w SP nr 114 w Warszawie:

- dyrektor szkoły,

- szkolny koordynator doradztwa zawodowego,

- pedagog szkolny,

- bibliotekarz,

- wychowawcy klas,

- nauczyciele przedmiotowi,

- specjaliści,

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

2. Potrzeba Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na poziomie szkoły podstawowej pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości. U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów.

Bazując na koncepcji rozwoju zawodowego E. Ginzburga, który na podstawie badań empirycznych wyróżnił trzy okresy w procesie wyboru zawodu, tj.:

• okres wyboru na podstawie fantazji, występujący przed okresem dojrzewania płciowego (do 11 roku życia),

• okres wyboru próbnego, występujący w okresie adolescencji (11–17 rok życia), a w nim podokresy: zainteresowań, zdolności, wartości, przejściowy,

• okres realistycznego wyboru, trwający do wczesnej dorosłości (od 17 roku życia) z następującymi podokresami: eksploracji, krystalizacji, specyfikacji,

ważnym wydaje się stworzenie realnych możliwości, by szkoła, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wspierała uczniów w przechodzeniu przez te okresy, dostarczała im niezbędnych informacji, kształtowała przydatne umiejętności   i cechy zachowania.

3. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

• wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

• preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają wraz  z upływem czasu,

• na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza dotycząca ścieżek edukacyjnych, zawodów i rynku pracy oraz cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności) a także umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki,

• WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,

• WSDZ ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.

Adresatami WSDZ są uczniowie klas VII.                                                                                                            Działania prowadzone w ramach WSDZ zaplanowane są na rok szkolny 2017/18.

4. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

Cel główny:

 • Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu.

Cele szczegółowe:

Uczniowie:

• Poznają własne predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia,

• Rozwijają własne umiejętności i kompetencje, umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych,

• Wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony a także są świadomi swoich ograniczeń,

• Mają motywację do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

• Znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,

• Posiadają informacje o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,

Nauczyciele:

• Potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,

• Rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności i predyspozycje,

• Realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,

• Znają ofertę szkół ponadpodstawowych i  zasady rekrutacji,

• Wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów,

• Włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

Rodzice:

• Są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,

• Znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,

• Znają ofertę szkół ponadpodstawowych i zasady rekrutacji,

• Wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,

• Angażują się w pracę doradczą szkoły  np. prezentują swoje zawody czy zakłady pracy.

5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje:

• poznawanie siebie,

• poznawanie zawodów,

• autodiagnozę zainteresowań i preferencji,

• udzielanie informacji edukacyjnej,

• pracę indywidualną z uczniami, którzy mają problem z wyborem szkoły

• pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i planowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.

w ramach pracy z nauczycielami obejmuje:

• stworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

• identyfikację potrzeb uczniów i dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły,

• realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia, a następnie drogi zawodowej i roli pracownika,

• gromadzenie informacji i prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego  w szkole,

• realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie zajęć lekcyjnych, pogadanek, dyskusji, warsztatów, filmów,  wycieczek zawodoznawczych,

• prezentację materiałów informacyjnych o wybranych szkołach ponadpodstawowych

w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

• włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych,

• przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych,

• prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,

• udostępnianie rodzicom aktualnej informacji edukacyjno-zawodowej.

6. Formy, metody i techniki pracy doradczej

Formy pracy adresowane do uczniów:

• zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej,

• zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji zawodowych,

• warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej  i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem,

• zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji,

• udostępnianie informacji o szkołach i zawodach,

• spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

• spotkania z przedstawicielami lokalnych firm,

• prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów,

• udzielanie indywidualnych porad uczniom,

• organizowanie wycieczek.

Formy działań adresowane do rodziców:

• przekazanie informacji na temat doradztwa zawodowego w Warszawie,

• przekazanie informacji o możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą w PPP,

• gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych.

Formy działań adresowane do nauczycieli:

• tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,

• wspólne stworzenie z uczniami informacji poświęconych zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej.

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej:

• aktywizujące problemowe; burza mózgów, dyskusja,

• metoda dramy; inscenizacje i odgrywanie ról,

• metody testowe,

• metody audiowizualne; filmy edukacyjne, Internet, programy multimedialne, prezentacje multimedialne,

• treningi umiejętności społecznych; mini wykłady, pogadanki, dyskusje,

• techniki plastyczne, gry i zabawy.

V.  Działalność Szkolnego Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego (w tym: koordynatora  realizującego działania w ramach WSDZ)

Zadania:

• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

• wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

• udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej,

•  kierowanie w sprawach trudnych do doradców zawodowych w PPP,

• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,

• wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,

• współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań WSDZ,

• systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,

• tworzenie i aktualizowanie tablicy informacyjnej oraz strony internetowej,

• współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa,

• sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych działań,

• ewaluacja.

VI.  Spodziewane efekty wynikające z wdrożenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

1. Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony,

2. Uświadomią sobie potrzebę rozpoznawania własnych predyspozycji potrzebnych do wykonywania określonych czynności (zawodów),

3. Zdobędą wiedzę dotyczącą efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi,

4. Zdobędą wiedzę dotyczącą ścieżek kształcenia oraz informację o różnych zawodach,

5. Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy,

6. Zdobędą wiedzę o systemie kształcenia ponadpodstawowego

7. Poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych

8. Efektywniej będą podejmować decyzje o dalszym kształceniu,

9. Z pomocą rodziców i nauczycieli będą potrafili rozwiązywać problemy edukacyjno-zawodowe,

10. Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

VII.  Ewaluacja

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i rodziców. W tym celu prowadzona będzie obserwacja zajęć i grupowych, a następnie sporządzone zostanie sprawozdanie z realizacji WSDZ.

 

Zawody

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły branżowe

1. Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne

 • Kelner
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik technologii żywności
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor
 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Sprzedawca
 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Lakiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych

4. Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne

 • Technik elektryk
 • Technik elektroenergetyk transportu
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik energetyk
 • Elektryk
 • Monter elektronik

5. Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze

 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik awionik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik analityk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fototechnik
 • Technik procesów drukowania
 • Technik technologii odzieży
 • Technik księgarstwa
 • Fotograf
 • Drukarz
 • Fryzjer
 • Złotnik – jubiler

Informacje o zawodach, charakterystyki zawodów:        www.katalogzawodow.pl

 

Zawody przyszłości

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich

Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów.                  Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów marketingu, maklerów giełdowych i innych. Niektóre z tych profesji nadal są zawodami przyszłości.

Jakie zawody będą poszukiwane i cenione za kilka lat?

• handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej , internetowej,

• inżynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki,

• finansiści: księgowi, specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami,

 informatycy: programiści, projektanci serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń,

doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy),

• asystenci i wykwalifikowany personel biurowy,

• specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi,

• biotechnicy i biotechnologowie,

• personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci,

• nauczyciele języków obcych i tłumacze.

Na zatrudnienie mogą też liczyć:

Fachowcy świadczący usługi:

• fryzjerzy i kosmetyczki,

• pracownicy przemysłu spożywczego,

• robotnicy budowlani do robót wykończeniowych,

• sprzedawcy i handlowcy.

Poszukiwane zawody na rynkach pracy państw członkowskich UE

W większości państw UE najbardziej poszukiwani są:

pracownicy fizyczni, a w szczególności sezonowi (zbiory owoców, warzyw, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia).

Jednak nie tylko. Niektóre kraje chętnie przyjmują pracowników z wysokim kwalifikacjami:

informatyków, inżynierów, lekarzy.

 

Zawody, których przedstawiciele są w danym kraju najbardziej poszukiwani to:

Austria – w sezonie zimowym w hotelach recepcjoniści, kelnerzy, pokojówki;

Belgia – w Brukseli urzędnicy oraz tłumacze, informatycy, sprzątaczki;

Dania – głównie lekarze, pielęgniarski i pracownicy domów opieki społecznej, ale też kucharze i kelnerzy;

Francja – zawody związane z telekomunikacją, przemysł metalurgiczny i stoczniowy;

Finlandia – branża IT (programiści, specjaliści od sieci komputerowych), personel medyczny;

Portugalia – rolnictwo, turystyka, budownictwo, kierowcy, mechanicy;

Szwecja – rolnictwo, leśnictwo, personel medyczny;

Wielka Brytania – turystyka, gastronomia, budownictwo, personel medyczny, finansiści, informatycy, nauczyciele;

Włochy – pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, pomoce domowe, turystyka, gastronomia;

Luksemburg – pojedyncze oferty pracy (specjaliści wysokiej klasy);

Grecja – praca sezonowa w turystyce oraz marynarze                      i inżynierowie budowlani;

Hiszpania – pielęgniarki, budowlańcy, informatycy, ogrodnicy, rolnicy, kierowcy;

Holandia – branża ogrodniczo – rolnicza, budowlana, pomoce domowe i opiekunki do dzieci;

Irlandia – informatycy, architekci, finansiści, personel medyczny;

Niemcy – budownictwo, rolnictwo, gastronomia, personel medyczny, informatycy;

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWE KIERUNKI KSZTAŁCENIE A  RYNEK PRACY

 

Zawody deficytowe na rynku pracy:

STOLARZ ,  MURARZ ,   GLAZURNIK

TECHNIK: ekonomista, elektryk, hotelarstwa, handlowiec, budowlane, mechanik, fryzjer.

 

Zawody popularne:

Kucharz, technik informatyk, technik gastronomii, kelner, technik elektryk, fototechnik, technik mechatronik, technik geodezji, technik telekomunikacji

 

Przydatne strony internetowe

Doradztwo- ORE  http://doradztwo.ore.edu.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna  www.cke.edu.pl                      

Biuro Edukacji m.st. Warszawa  www.edukacja.warszawa.pl     

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – społecznych i Szkoleń  http://crdz.wcies.edu.pl/       

Mobilne Centra Informacji Zawodowej   http://www.ohp.pl      

Katalog zawodów, testy, uczelnie     http://www.kluczdokariery.pl   

Ogólne informacje o szkołach    http://www.szkolnictwo.pl     

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna   http://www.oke.waw.pl         

 

 

 

Doradztwo zawodowe w klasach VII

Nowa podstawa programowa nauczania ogólnego przewiduje 10 h lekcyjnych doradztwa zawodowego w klasach VII. Godziny będą realizowane w II półroczu roku szkolnego 2017/18

W ramach lekcji uczniowie poznają:

 1. Mocne i słabe strony własnej osobowości, temperament  predestynujące do wykonywania przyszłej pracy zawodowej.
 2. Predyspozycje do pracy w grupie i indywidualnej.
 3. Możliwe ścieżki dalszej edukacji.
 4. Ofertę szkół branżowych I i II stopnia.
 5. Wymagania, które należy spełnić by dostać się do dobrej szkoły ponadpodstawowej.
 6. Obszary zawodowe.
 7. Planowanie kariery.