Kalendarium

Środa, 2021-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

O programie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 roku Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania szkół oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach.

Szkoła 114 należy do krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Uzyskany Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie zobowiązuje szkołę do kontynuowania systemowych działań w zakresie zdrowia. Certyfikat został przyznany na lata 2017 – 2022r. Przyznanie Certyfikatu potwierdza, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie. Jest uznaniem dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systemowej pracy całej społeczności szkolnej. Działania dla tworzenia szkoły promującej zdrowie rozpoczęto w 2007 r. W 2011r. Szkoła została przyjęta do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie, a w 2014r. otrzymała wojewódzki certyfikat. Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie było dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podjęła Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Pojęcie zdrowia w szkole traktowane jest holistycznie. Działania o charakterze wychowawczo - profilaktycznym, zdrowotnym, terapeutycznym, ekologicznym, sportowym i edukacyjnym wpisują się w pracę szkoły w wielu obszarach, a jego podstawowe założenia zawarte są w dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczo - profilaktycznej roli szkoły. Koncentrują się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi i najważniejszymi problemami szkoły. Poddawane są autoewaluacji w zakresie 4 standardów:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań  w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 

2. Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.