Kalendarium

Sobota, 2019-03-23

Imieniny: Feliksa, Konrada

Jadłospis

XII WARSZAWSKI KONKURS MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY i I WARSZAWSKI KONKURS PRZYRODNICZO – INFORMATYCZNY

XII WARSZAWSKI KONKURS

MATEMATYCZNO INFORMATYCZNY

 MultimedialnaMatematyka

i

I WARSZAWSKI KONKURS

PRZYRODNICZO INFORMATYCZNY

 Multimedialne Nauki Przyrodnicze

 

pod honorowym patronatem
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

oraz

BURMISTRZA DZIELNICY WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkursy

  „Multimedialna Matematyka” i  „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”.
Konkursom patronuje Mazowiecki Kurator Oświaty  oraz Burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

REGULAMIN

 

Cele konkursów

 

 • Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań informatycznych i naukami ścisłymi uczniów szkół podstawowych.
 • Rozbudzanie twórczego myślenia i wrażliwości estetycznej.
 • Popularyzacja informatyki.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych działów  matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

 

Przedmiot konkursów

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowana w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office prezentacja multimedialna jednego z tematów obejmujących treści matematyczne lub nauk przyrodniczych z zakresu szkoły podstawowej.

 

Przykłady tematów

 

z matematyki:

 • Figury na płaszczyźnie (np. koła, trójkąty, pola i obwody, kąty, …)
 • Graniastosłupy
 • Ostrosłupy
 • Przykłady przyporządkowań
 • Ułamki (np. dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych lub dziesiętnych, porównywanie ułamków zwykłych lub dziesiętnych )
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania (np. przekształcenia)
 • Nierówności (np. przedstawianie na osi liczbowej)
 • Tabliczka mnożenia
 • Kolejność wykonywania działań
 • Działania na liczbach.

z chemii:

 • Smog warszawski
 • Rozdzielanie mieszanin jednorodnych
 • Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych
 • Budowa atomu
 • Zanieczyszczenia powietrza
 • Powietrze mieszanina jednorodna

 

z biologii:

 • Higiena i choroby skóry;
 • Budowa komórki zwierzęcej
 • Tkanka mięśniowa
 • Budowa i działanie narządu wzroku
 • Kości - elementy składowe szkieletu
 • Oddychanie komórkowe

z fizyki:

 • Fizyka jako nauka
 • Wielkości i jednostki
 • Stany skupienia

 

z geografii:

 • Warszawska Wisła - dziki zakątek miejskiej dżungli
 • Wybrane walory przyrodnicze południowej Polski
 • Wybrane walory przyrodnicze północnej Polski
 • “Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” - ruch obiegowy Ziemi
 • Wielkie odkrycia geograficzne
 • Najwyższy, najmniejszy, najsuchszy… - rekordy geograficzne

z przyrody:

 • W sadzie
 • W jeziorze
 • W jaki sposób określamy kierunki geograficzne?
 • Poznajemy składniki pogody
 • Poznajemy zależności pokarmowe między organizmami
 • Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu

 

Prezentacja powinna zawierać treści edukacyjne z zakresu szkoły podstawowej, przedstawione  w nowatorski sposób.

 

Przebieg i forma konkursu

 

I etap - szkolny

 

Odbywa się w macierzystych placówkach. Może wziąć w nim udział dowolna ilość uczniów klas IV -  VII. Szkolne komisje konkursowe oceniają zgłoszone prace i typują  po trzy najlepsze prace do II etapu każdego z konkursów.

Prace powinny być wykonane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych pod opieką nauczyciela.

 

II etap konkursu - warszawski

 

 • Szkoła może zgłosić do etapu dzielnicowego maksymalnie sześć prac wyłonionych w szkolnym etapie konkursu. Trzy prace dotyczące matematyki i trzy nauk przyrodniczych.
 • Każda praca powinna być zapisana na płycie CD z rozszerzeniem ppt lub pptx.  
 • Praca konkursowa nie może przekraczać 15 slajdów.
 • Prezentacje niespełniające wymagań konkursowych, zawierające błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne nie będą oceniane.
 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do oceniania prac w kategoriach wiekowych i tematycznych.
 • Przypominamy o konieczności nadesłania wraz z pracami KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

 

 

Kalendarz

 

 

20 XI 2017 – 22 XII 2017

Promocja konkursów. Potwierdzenie uczestnictwa przez zainteresowane szkoły

na adres e-mail:  sekretariat210@wp.pl  lub fax. 22 831-97-07

2 I 2018 – 10 IV 2018

Czas przeznaczony na poznanie programu PowerPoint i wykonanie prezentacji konkursowej

16 IV 2018 – 10 V 2018

Nadesłanie formularzy zgłoszeniowych do II etapu i prac konkursowych na płytach CD z rozszerzeniem  ppt  lub  pptx

do 24 V 2018

Ocena prac przez Komisję Konkursową.

do 30 V 2018

Powiadomienie szkół o wynikach konkursów i dokładnej dacie finału.

12 VI 2018

Finał konkursów – spotkanie uczestników i opiekunów

 

 

Komisja Konkursowa

 

Prace nadesłane do II etapu konkursów będą oceniane przez komisje w składzie:

 

mgr Małgorzata Stalony – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie – przewodnicząca komisji
mgr Marzena Tomaszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 210

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński – wykładowca matematyki Politechniki Warszawskiej

mgr Monika Plenzner – nauczyciel matematyki w SP 32

mgr Anna Walentynowicz – nauczyciel plastyki – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 210

mgr Mariusz Szaudel – nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki

mgr Natalia Worach – nauczyciel biologii i przyrody

mgr Karol Michalak - nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 124

mgr Joanna Rospara - nauczyciel chemii

 

Komisja wyłoni laureatów i wyróżnionych w konkursach matematycznym i nauk przyrodniczych na poziomach klas IV, V, VI oraz VII szkoły podstawowej. 

 

Koordynatorzy z ramienia SP 210:

mgr inż. Edyta Bednarek, mgr inż. Jolanta Pędzich, mgr Małgorzata Sarnowska, mgr Jolanta Chełmińska,

 

Kryteria oceniania

 

Komisja oceniająca będzie stosowała następujące kryteria:

 • rzetelność wiedzy na temat wybranego tematu,
 • walory estetyczne,
 • spójność i przejrzystość merytoryczna,
 • funkcjonalność,
 • znajomość oprogramowania,
 • możliwość wykorzystania na lekcjach,
 • nowatorstwo pomysłu,
 • umiejętność łączenia i wykorzystania w prezentacji plików dźwiękowych, filmowych, własnoręcznie wykonanych animacji, zdjęć, rysunków, doświadczeń.

 

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursach.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

 

ORGANIZATORZY