Kalendarium

Środa, 2019-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna

Jadłospis

Pomoc socjalna 2018/2019

 Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć

u pedagoga szkolnego na II piętrze w pokoju 39 do dnia 14 września 2018 r. w godzinach pracy pedagoga.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkolnym (w godzinach pracy sekretariatu).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wnioskulub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: 
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie 
- przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 i 1292).

 

Stypendium przysługuje:
uczniom klas I-VIII, których rodzina spełnia kryterium dochodowe.

 

Rozliczanie stypendium:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki  w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

 

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

- Wypełniony Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
- Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS - funduszu alimentacyjnego),
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
- Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
- Zaświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). 
- Zaświadczenie lub decyzja z Wydziału Spraw Społecznych o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
- Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Zasiłek szkolny w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który z powodu zdarzenia losowego (na przykład śmierci rodzica czy pożaru) znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ma charakter jednorazowy, a wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć u pedagoga szkolnego w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Dofinansowanie obiadów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że aby uzyskać dofinansowanie obiadów szkolnych należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej stosownego do miejsca zamieszkania ucznia i rodziny i tam załatwić wszelkie formalności. W sekretariacie szkolnym należy złożyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o finansowaniu posiłku i czasie trwania finansowania.

W przypadku, gdy dofinansowanie obiadów szkolnych przez OPS nie jest możliwe prosimy zgłosić się

do dnia 14 września 2018 r.,

z zaświadczeniem z OPS potwierdzającym odmowę przyznania finansowania obiadów szkolnych

do pedagoga szkolnego w godzinach jego pracy.