Kalendarium

Sobota, 2019-07-20

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

Jadłospis

Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji”

Zapraszamy ucznów do udziału w konkursie fotograficznym -  polskie miejsca historyczne związane z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości

Szczegóły w regulaminie

 

Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji” -

Najciekawsze polskie miejsca historyczne związane

z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
organizowany przez SP114 w Warszawie

 

REGULAMIN konkursu fotograficznego

„Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji”

 

CELE KONKURSU:

 1. propagowanie treści patriotycznych dotyczących Polski
 2. odkrywanie osób i miejsc ważnych dla polskiej kultury narodowej
 3. rozbudzanie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii
 4. pobudzanie ciekawości otaczającego świata
 5. rozwijanie umiejętności edytorskich (dokonania opisu miejsca)
 6. rozwijanie wrażliwości i zwrócenie uwagi na wartości artystyczne i historyczne
 7. promocja utalentowanych uczniów

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3  i  klasy 4-8.

2. Uczestnicy składają jedną pracę: obowiązkowo zdjęcie w wymiarze minimum 15x21 wraz z dołączoną kopią elektroniczną fotografii – zdjęcie dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

3. Do zdjęcia załączamy opis 1 strona maszynopisu (około 1000 znaków strony znormalizowanej- marginesy 2,5, czcionka 12, interlinia 1) zawierający:

 • tytuł pracy, opis miejsca
 • krótki rys historyczny- jaki związek ma przedstawione miejsce z upamiętnieniem odzyskania niepodległości
 • opis odwiedzonych zabytków
 • informację o subiektywnych odczuciach (co najbardziej podobało się zwiedzającemu)

Do wydruku należy dołączyć formę elektroniczną.

4. Każdy uczestnik do złożonej pracy dołącza kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem będącym jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu (załącznik 1).

5. Prace konkursowe należy składać wraz z dołączonymi kopiami elektronicznymi w sekretariacie szkoły.

6. Termin składania prac w sekretariacie do 14.09.2018

7. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 21.09.2018

8. Prace konkursowe ocenia komisja konkursowa w składzie p. Marta Sikorska, p. Małgorzata Kardas, p. Magdalena Rulińska, p. Artur Krysiak

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się nie wcześniej niż 21 września 2018 r.

OCENA JURY:

Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę na:

- zgodność tematyki zdjęć z tematem konkursu,

- poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu,

- ciekawe przedstawienie treści historycznych.

 

Postanowienia komisji konkursowej są ostateczne.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac na stronie szkoły i publikacjach promocyjnych szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1                                                  KARTA ZGŁOSZENIA

„Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji” -

Najciekawsze polskie miejsca historyczne związane z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości.

KONKURS FOTOGRAFICZNY organizowany przez SP114 w Warszawie

 

1.Imię i nazwisko ucznia,  klasa

...........................................................................................................................................

2. Adres ucznia, telefon, e-mail

...........................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego/ rodzica, opiekuna prawnego

...........................................................................................................................................

 

......................................                                                        ...................................................
Miejscowość i data                                                                           Podpis zgłaszającego

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

...........................................................................................................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji” -

Najciekawsze polskie miejsca historyczne związane

z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości.

KONKURS FOTOGRAFICZNY, organizowany przez SP114 w Warszawie

 i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy konkursowej na stronie szkoły i w innych publikacjach  promocyjnych Szkoły Podstawowej 114 w Warszawie.

 

 

.......................................................................................................................................................................

Miejscowość i data                       Czytelny podpis uczestnika i opiekuna prawnego

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z 2018r. , poz. 1000)  przez SP 114 dla potrzeb konkursu.

 

 

.........................................................................................................................................................

Miejscowość i data                        Czytelny podpis uczestnika i opiekuna prawnego