Kalendarium

Poniedziałek, 2021-08-02

Imieniny: Gustawa, Kariny

Przygotowanie szkoły do pracy w roku szkolnym 2020

PRZYGOTOWANIE  SZKOŁY 114  DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO – ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI MEN, MZ, GIS i procedurą organizacji pracy szkół /placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Powyższy dokument zamieszczony jest  na stronie www.sp114.edu.pl - https://sp114.edu.pl/art,36,dokumenty oraz w chmurze https://liblink.pl/lnnMBMQYoA. Link wysłany do rodziców, pracowników pocztą Librus oraz pocztą edu.

Informacje  dla rodziców/opiekunów prawnych

 1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie bez  objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 2. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej lub izolacji.
 3. Do szkoły przyprowadzają uczniów wyłącznie  osoby bez  objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 4. Należy przyprowadzać  ucznia do szkoły wyłącznie przez jednego opiekuna zachowującego dystans od innego opiekuna z dzieckiem i pracowników szkoły min.1,5 m.
 5. Wyznaczono wejście do szkoły jako przestrzeń służącą do przyprowadzania i odbierania uczniów. Z uwagi na małą powierzchnię dzieci będą odprowadzane  przez nauczycieli przed wejście do szkoły.
 6. Obowiązuje osłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk  przez rodziców/prawnych opiekunów oraz przez osoby przyprowadzające/odbierające uczniów.
 7. Obowiązkowo należy przestrzegać w drodze do i ze szkoły przez uczniów i rodziców aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 8. Na rodzicu/prawnym opiekunie ciąży obowiązek przekazania szkole danych umożliwiających szybką komunikację z rodzicem/prawnym opiekunem.
 9. Uczniowie  mają zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Obowiązuje dezynfekcja/dokładne mycia rąk po przyjściu do szkoły.
 11. Obowiązkuje częste mycie rąk przez uczniów.
 12. Obowiązuje używanie przez uczniów osłon ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.
 13. Rodzice zostali poinformowani o wprowadzonych zasadach pocztą Librus w dniu 28 VIII 2020r.

 

Pracownicy szkoły zostali poinformowani o:

 

 1. Obowiązku przystąpienia do pracy  wyłącznie  bez  objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 2. Obowiązku przystąpienia do pracy  wyłącznie osób, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej lub izolacji.
 3. Obowiązku częstego dezynfekowania rąk.
 4. Obowiązku używania osłon ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.
 5. Zaleceniach producentów używanych w szkole środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 6. Obowiązku wietrzenia pomieszczeń, w których dokonano dezynfekcji.
 7. Obowiązku poddania się pomiarowi temperatury ciała.
 8. Zapoznaniu się z Procedurą organizacji  pracy Szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników szkoły, rodziców w czasie zagrożenia epidemiologicznego została wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 85/19/20.Przesłana pocztą Librus, edu, pracownicy obsługi poinformowani (pisemnie ). Powyższe informacje zostały przekazane w dniach 28 – 31 VIII 2020r.

 

 

Higiena i dezynfekcja

 1. Została wyznaczona osoba/osoby do dokonywania pomiaru temperatury pracowników.
 2. Została wyznaczona osoba/osoby do dokonywania pomiaru temperatury uczniów – w przypadku pojawienia się objawów chorobowych (pielęgniarka lub/i nauczyciele).
 3. Szkoła  posiada 2 termometry bezdotykowe.
 4. Przed wejściem do szkoły wywieszono: informację o obowiązku dezynfekcji rąk, instrukcję dezynfekcji rąk, dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk,  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala – zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury obowiązującej w m.st. Warszawie
 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 6. Przy wszystkich dozownikach w płynem dezynfekującym umieszczono instrukcje dezynfekcji rąk.
 7. Został wprowadzony monitoring  codziennych prac porządkowych poszczególnych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, powierzchni dotykowych.
 8. Zapewniono zamykane pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki – zgodne z wytycznymi GIS (wejście do szkoły, szatnia, I , II piętro).
 9. Z pomieszczeń, miejsc, obszarów  gdzie przebywają uczniowie usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować, uprać lub umyć.
 10. Przewidziano dezynfekcję lub dokładne czyszczenie przyborów do  ćwiczeń (piłki, obręcze i in.).
 11. Poinformowano pracowników, że będzie  odbywał się  pomiar  temperatury ciała.
 12. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (maski lub/i przyłbice, jednorazowe rękawiczki, fartuchy na życzenie lub wg. potrzeb).

Organizacja pracy szkoły

 1.  Organizacja pracy szkoły ogranicza gromadzenie się uczniów w tym samym czasie w jednym miejscu.
 2. Organizacja pracy szkoły ogranicza częstą zmianę pomieszczeń dydaktycznych (w miarę możliwości organizacyjnych).
 3. Przewiduje się możliwość organizacji przerw na świeżym powietrzu.
 4. Nauczyciele i pracownicy zostali poinformowani o obowiązku częstego wietrzenia sal dydaktycznych i przestrzeni wspólnych – co najmniej raz na godzinę i po każdej dezynfekcji.
 5. Nauczyciele otrzymali informację dotyczącą zasad, które muszą przekazać uczniom – posiadania wyłącznie własnych przedmiotów, podręczników – na swoim stoliku, tornistrze, we własnej szafce; nie udostępniania przyborów, podręczników, itp. innym uczniom, nie przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą być prowadzone w innych salach, pomieszczeniach niż świetlica szkolna.
 7. Do regulaminu świetlicy wprowadzono zapisy  dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.
 8. Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia  świetlicowe zostały wyposażone w dozowniki z płynem do  dezynfekcji rąk.
 9. Określono zasady korzystania biblioteki szkolnej, uwzgledniające 2-dniowy okres kwarantanny dla zwracanych książek i innych materiałów wypożyczanych.

Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 

 1.  Wyłączono źródełka wody pitnej.
 2. Uczniowie przynoszą własną wodę do picia, własne śniadanie.
 3. Pracownicy kuchni zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów, zachowano odległości stanowisk pracy (1,5m).
 4. Czy pracownicy kuchni zostali poinformowani o konieczności utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji: stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców.
 5. Wprowadzi się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów, stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
 6. Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad BHP (grupy przedszkolne).
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60° C lub wyparzane.
 8. Ze stołówki zostały usunięte zbędne dodatki  (pojemniki na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki).
 9. Została wyznaczona osoba do wydawania posiłków.

 

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażania ucznia

 

 1. 1.     Wyznaczono odrębne pomieszczenie (parter szkoły) z zapewnieniem 2 m. odległości w celu odizolowania dziecka przejawiającego objawy choroby.
 2. 2.     Wyznaczono pracowników szkoły, którzy będą sprawować opiekę nad dzieckiem przejawiającym  objawy choroby.
 3. 3.     Pracownicy zostali zapoznani z zasadami postepowania na wypadek wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.
 4. 4.     Rodzic/ opiekun prawny zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie o pojawieniu się objawów chorobowych u dziecka oraz o konieczności jego pilnego odebrania.
 5. 5.     Rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany o konieczności skorzystania z teleporady medycznej, w przypadku, gdy pomiar temperatury termometrem bezdotykowym u jego dziecka wynosi 38°C lub wyżej.
 6. 6.     Rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany o konieczności przekazania dyrektorowi szkoły wyniku badania ucznia z objawami chorobowymi przez lekarza.
 7. 7.     Burmistrz dzielnicy zostanie poinformowany o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 8.  Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie zostaną poinformowani zaistniałej sytuacji.
 9. Obszar, po którym poruszał się lub przebywał uczeń zostanie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu.
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zostanie poinformowany o przypadku podejrzenia zakażenia ucznia.
 11. Dyrektor szkoły będzie prowadził rejestr kontaktów z Sanepidem.
 12. Dyrektor szkoły zastosuje  się do zaleceń Sanepidu.
 13. Dyrektor szkoły sporządzi notatkę lub protokół, jeśli zalecenia Sanepidu zostaną przekazane  za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

 

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. 1.     Pracownicy zostali poinformowani o obowiązku niezwłocznego przekazania dyrektorowi szkoły informacji, jeśli zauważą u siebie objawy choroby.
 2. 2.     Dyrektor szkoły zna zasady postepowania na wypadek wystąpienia u pracownika objawów choroby.
 3. 3.     Obszar, po którym poruszał lub przebywał pracownik zostanie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu.
 4. Pracownicy zostali poinformowani, że w razie występowania u nich objawów choroby, nie mogą przychodzić do pracy.
 5. Dyrektor poinformuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor poinformuje Burmistrza dzielnicy o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor szkoły zastosuje się do zaleceń Sanepidu.
 8.  Dyrektor szkoły sporządzi notatkę lub protokół, jeśli zalecenia Sanepidu zostaną przekazane  za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

 

 

Postepowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 

 1. Dyrektor i pracownicy szkoły znają pojęcie KONTAKTU.
 2. Dyrektor i pracownicy szkoły znają prewencyjne zalecenia, które należy stosować w przypadku kontaktu z osoba zakażoną: pozostanie w domu przez 14 dni  od dnia ostatniego kontaktu z osoba chorą i prowadzenie samoobserwacji; poddanie się monitoringowi stacji sanitarno-epidemiologicznej; konieczność telefonicznego poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w przypadku; jeśli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy choroby.

 

Postepowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 

 1. Dyrektor, poinformuje PPIS o potwierdzeniu zakażenia ucznia lub pracownika i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej  opinii SANEPiD-u podejmie decyzję o zamknięciu placówki/zmianie modelu kształcenia/innych środkach prewencyjnych.
 2.  Dyrektor zna i posiada schemat procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
 3.  W przypadku potwierdzenia zakażenia ucznia/pracownika dyrektor powiadomi Burmistrza Dzielnicy i kuratora oświaty.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia ucznia/pracownika dyrektor zastosuje się do zaleceń PPIS.
 5. Zostanie sporządzona lista osób, które przebywały w tym samym czasie i w pomieszczeniu w którym przebywała osoba zakażona.

Dyrektor szkoły Magdalena Raboszuk

Warszawa, 31 sierpnia 2020r.