Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zapisy do szkoły


Dyżury stacjonarne, telefoniczne i e-mailowe kadry zarządzającej i specjalistów dla potrzeb Rodziców do rekrutacji do I klasy i oddziałów przedszkolnych


MARZEC 2017
tel. 22/679 46 92, 22/6788818

dyrektor - Magdalena Raboszuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czwartek w godz. 14.00 – 17.00,


wicedyrektor - Grażyna Hulak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wtorek w godz. 14.00 – 17.00, gabinet wicedyrektora,


pedagog - Marzena Borkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., środa w godz. 16.00 – 17.00, gabinet pedagoga – II piętro,


pedagog – Krzysztof Burda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., środa w godz. 16..-17.00, gabinet pedagoga – II piętro,


psycholog - Dominika Doleszczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., środa w godz. 16.00 – 17.00, gabinet psychologa – II piętro,


logopeda - Bożena Kalata – Grula, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., środa w godz. 16.00 – 17.00, gabinet logopedy – s.21, I piętro,


terapeuta SI - Lena Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , środa w godz. 16.00 – 17.00, gabinet terapii SI – s. 36, II piętro,


terapeuta pedagogiczny - Agnieszka Sieradzka – Słyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., środa w godz. 16.00 – 17.00, gabinet terapii pelagicznej, s. 21, I piętro,


W marcu i kwietniu zapraszamy do naszej szkoły dzieci z okolicznych przedszkoli. Dzieci będą miały możliwość przekonać się jak wygląda szkoła, praca w szkole i poczuć się jak prawdziwi uczniowie uczestnicząc w zajęciach „Spotkanie ze szkołą” prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 

..................................................................................................................................................................................

Począwszy od 7 do 24 marca rodzice dzieci przedszkolnych uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP114 i zainteresowani kontynuacją edukacji w klasie pierwszej w SP114 proszeni są o wypełnienie druku - KONTYNUACJA WOLI EDUKACJI  W KL.I (druki do pobrania u nauczycieli i w sekretariacie). Zwrot druków do sekretariatu do 24 marca 2017r.

 

.................................................................................................................................................................................

 

Na rok szkolny 2017/2018 szkoła prowadzi nabór do oddziału przedszkolnego. Zmiana decyzji. Zapisy do oddziału przedszkolnego odbędą się zgodnie z terminarzem czyli od 29 marca pod adresem

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl.

Harmonogram rekrutacji w załącznikach poniżej tekstu.

..........................................................................................................................................................................

Szanowni rodzice, dzieci urodzonych w 2010 i 2011r.

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców zapisujacych dzieci do klas pierwszych 7 i 6 latków odbędzie sie 1 marca 2017r (środa) w budynku szkoly o godz. 17.30.

 

 Rekrutacja elektroniczna do klasy I rozpoczyna się 29 marca i trwa do 10 kwietnia 2017r. pod adresem https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji umieszczane są załącznikach.

 

 .................................................................................................................................................................................


Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
• ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
• uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
• uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Informacje ogólne
• Do klas I przyjmowane są:
• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej


• Dziecko, które roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 24 marca 2017 r.


Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).


Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły


• kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.


Kandydaci spoza obwodu


• kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
• rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
• szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
• niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
• umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.


Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:
• data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
• data i godzina wydrukowania wniosku,
• data i godzina złożenia wniosku w szkole,
• data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.


Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
• wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
• drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
• pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.
Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
• Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady m.st. Warszawy, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
• Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.


Komisja rekrutacyjna:


• przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
• podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
• złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
• złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.


Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.


Wypełniając wniosek, należy wybrać:


- w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne
lub
- w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.
Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny.
• Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
• Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (6-latek.pdf)6 latek w szkole[6 latek w szkole]1824 kB
Download this file (ankieta_zapis ucznia do szkoły dla ucznia_kl. II-VI.doc)SP114_ankieta do szkoły _kl.II-VI[ankieta do szkoły_kl. II-VI]33 kB
Download this file (Arkusz Czy moje dziecko może zostać uczniem.doc)Arkusz oceny dla rodziców_dziecko 6 letnie[Arkusz oceny dla rodziców_dziecko 6letnie]134 kB
Download this file (harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej.doc)Rekrutacja elektroniczna do klasy pierwszej[Rekrutacja elektroniczna do klasy pierwszej]49 kB
Download this file (Kryterium dochodowe.doc)Kryterium dochodowe [Kryterium dochodowe]75 kB
Download this file (nr 36_powołanie komisji rekrutacyjnej.pdf)Zarządzenie dyr SP o powołaniu komisji rekrutacyjnej [Zarządzenie dyr SP o powołaniu komisji rekrutacyjnej ]171 kB
Download this file (podanie_rodzica_dziecka kl. II-VI_do klasy_integracyjnej.doc)Podanie rodzica do klasy integracyjnej[Podanie do klasy integracyjnej]30 kB
Download this file (podanie_rodzica_dziecka kl. II-VI_niezameldowanego_w_obwodzie_114.doc)Podanie do szkoły rodzica dziecka niezameldowanego w obwodzie szkoły 114[Podanie do szkoły rodzic dziecka niezameldowanego w obwodzie szkoły 114]30 kB
Download this file (Regulamin komisji rekrutacyjnej_SP114.2016.pdf)Regulamin komisji rekrutacyjnej [Regulamin komisji rekrutacyjnej ]230 kB
Download this file (rekrutacja do przedszkola.doc)Rekrutacja do oddziałow przedszkolnych_2017[Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych_2017 ]49 kB
Download this file (wyprawka- zerowki.doc)wyprawka- zerowki.doc[ ]46 kB
Download this file (wyprawka_klasa_I.doc)wyprawka_klasa_I.doc[ ]30 kB
Download this file (Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.doc)Zadsady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych[Zasady rekrutacji doi oddziałów przedszkolnych ]67 kB