Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawdzian w klasie 6


O sprawdzianie

 

 

 

Drodzy szóstoklasiści!

 

Wszyscy szóstoklasiści w kwietniu 2015r. przystąpią do nowej formuły sprawdzianu.

Sprawdzian jest: powszechny, obowiązkowy, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.


Sprawdzian ma formę pisemną, sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w trakcie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej z zakresu: języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego, może zawierać zadania odnoszące się do tekstów z przyrody lub historii.

 

 

Składa się z dwóch części, które odbędą się jednego dnia:
Część I: język polski i matematyka (80 minut)
Część II: język obcy nowożytny  (45 minut, w naszej szkole jest to język angielski)

 

 

Zestawy zadań:


Matematyka i język polski (dla każdego przedmiotu zadania zamknięte i otwarte, od 8 do 12 zadań zamkniętych i od 2 do 4 zadań otwartych)
Język obcy nowożytny: od 35 do 40 zadań zamkniętych.

 

 

Część I sprawdzianu:

zadania z języka polskiego
Zadania zamknięte: wyboru wielokrotnego; prawda – fałsz; na dobieranie
Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury:
Literackich: epickich i lirycznych
Nieliterackich: publicystycznych, popularnonaukowych
Ikonicznych
Teksty mogą dotyczyć zagadnień związanych z: historią i przyrodą
Zadania otwarte:
Krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi.
Dłuższa wypowiedź w formie: opowiadania z dialogiem, wpisu w dzienniku, kartki z pamiętnika, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu.
Formy użytkowe: ogłoszenie, zaproszenie, notatka.


Zadania matematyki
Zadania zamknięte: wyboru wielokrotnego, prawda – fałsz, na dobieranie
Zadania otwarte: krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi. Każde z zadań może sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach podstawy programowej; wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne.

W każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

 

Część II sprawdzianu z języka obcego

Sprawdzian Szóstoklasisty z języka obcego obejmuje zagadnienia na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).Celem sprawdzianu jest określenie stopnia opanowania wymagań określonych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, ale niektóre zadania mogą również odnosić się do wymagań z I etapu edukacyjnego.


Na sprawdzianie z języka obcego będą wyłącznie zadania zamknięte (czyli takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych). Wśród nich wyróżnić można następujące typy zadań: wybór wielokrotny, prawda/fałsz i dobieranie.

 

Na sprawdzianie będą sprawdzane nastęujące umiejętności:

rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.


Rozwiązując test uczeń rozwiązania do zadań zamkniętych przenosi do karty odpowiedzi, rozwiązania zadań otwartych umieszcza w arkuszu w miejscu do tego przeznaczonym.


Co powinien umieć szóstoklasista?


Szóstoklasista powinien:
posiadać umiejętności i wiadomości opisane w podstawie programowej,
znać strategie rozwiązywania zadań w różnych formach,
dobrze gospodarować czasem,
podejmować decyzje przemyślane,
wykonywać polecenia zgodnie z instrukcją,
zapisywać odpowiedź wyznaczonym miejscu,
pracować samodzielnie,
być zdecydowanym


Wyniki sprawdzianu wyrażone będą w procentach; ogólnie z każdej części sprawdzianu, szczegółowe z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Przekazane będą do szkoły pod koniec maja. Zaświadczenia przekazane będą w czerwcu na zakończenie roku szkolnego. Wyniki sprawdzianu są ostateczne.
Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej do ich potrzeb.
Informacje o sprawdzianie można znaleźć na stronach  www.cke.edu.pl, www.oke.waw.pl 


Podstawa programowa kształcenia ogólnego znajduje się na www.men.gov.pl 

 

 Na tablicy szkolnej na II piętrze zamieszczane są analizy próbnych sprawdzianów oraz ważne terminy.  

 

Przygotuj się do sprawdzianu

 

Dla treningu wydrukujcie i rozwiążcie testy z lat ubiegłych (są to sprawdziany wg. starej podsatwy programowej, które były przeprowadzane w latach 2002 - 2015).

 

 http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2658

 

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2003

rok 2002

 

 

 Jak zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik rodzica szóstoklasisty

 

Motywowanie do nauki

 Motywowanie do nauki - prezentacja z zebrania z rodzicami z listopada 2013