Kalendarium

Środa, 2017-10-18

Imieniny: Hanny, Klementyny

Jadłospis

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O nas

O nas

Szkoła Podstawowa nr 114  z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 40, to szkoła z ponad 85- letnią tradycją. Jest jedną z najstarszych szkół w Dzielnicy Targówek, m. st. Warszawy. Położona na warszawskim Targówku w pobliżu teatru Rampa, parku Wiecha i Zakładów Przemysłu Tłuszczowego.

 

W Szkole Podstawowej Nr 114 pracuje ponad 60 nauczycieli. Wszyscy posiadają odpowiednie wykształcenie, systematycznie podnoszą kwalifikacje zawodowe. Uczy się tu ponad 680 uczniów w 28 oddziałach klas I –VI i oddziałach przedszkolnych. 

Misją Szkoły Podstawowej jest przygotowanie uczniów do systematycznego rozwijania umiejętności, pogłębiania wiedzy i doskonalenia osobowości, kształtowania określonych wartości i postaw obywatelskich. 

Jesteśmy szkołą: 
- wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia;
- wspierajacą uczniów uzdolnionychi
- uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności; 
- stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych; 
- prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów 
- wspierającą partnerstwo między uczniami a nauczycielami i rodzicami; 
- zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse; 
- będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli; 
- współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę; 
- zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów 
- kultywującą tradycje ludowe i bogatą historię szkoły.

 

Dążymy, aby nasz wychowanek (absolwent) był światłym człowiekiem (Europejczykiem), o otwartym umyśle, wyróżniającym się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka, ale świadomym swoich korzeni i odczuwającym ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich zespołowego współdziałania. 

Opracowane w szkole programy wychowawczy, profilaktyki, stop przemocy i inne edukacyjno - wychowawcze nadają ustabilizowany ale i nowatorski charakter naszej szkoły, jej ciągłość wychowawczą, tradycje i zwyczaje. Zainspirowani jesteśmy twórczością patrona szkoły – Jędrzeja Cierniaka, niegdyś nauczyciela w 114 oraz historią szkoły. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska ale nie tylko. W ramach integracji i nauczania włączającego jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Szkoła Podstawowa nr 114 jest szkołą promującą integracyjny system edukacji, który polega na włączaniu uczniów niepełnosprawnych do zwykłych klas, co umożliwia im wszechstronny rozwój w gronie rówieśników. Integracyjny system edukacji ma na celu stworzenie warunków pozwalających na zaspokojenie specyficznych potrzeb edukacyjnych i poznawczych dzieci z zaburzeniami i defektami rozwojowymi, jak i tzw. „ przeciętnych”, oraz wybitnie zdolnych. W 2007 roku utworzona została klasa integracyjna na poziomie klas IV. Od roku 2009/2010 oddziały integracyjne są na poziomie klasy I, II, III, IV i VI.  Z zespołem pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel wspomagający - sprawujący opiekę nad dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Do tradycji naszej szkoły należą: 
- organizacja corocznego rajdu im. Jędrzeja Cierniaka na symboliczny grób w Palmirach we współpracy z harcerzami. 
- bieg im. Ludwika Hendzla 
- rozgrywki klasowe o puchar dyrektora szkoły. 
- pasowanie na ucznia szkoły, ślubowanie pierwszoklasistów 
- ślubowanie na świetlika 
- wigilie klasowe i Jasełka 
- bal klas szóstych 
- święto patrona szkoły 
- dni kultury ludowej we współpracy z Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Fundacją - Cepelia, Urzędem Marszałkowskim 
- organizacja konkursów szkolnych i o zasięgu międzyszkolnym (ortograficzny, plastyczny – ludowy, czytania ze zrozumieniem, o tytuł Mistrza Scrabbli, informatyczny) 
- festyn środowiskowy połączony z prezentacją talentów, promocją zdrowego stylu życia
- egzamin na kartę rowerową
- środowiskowe imprezy z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, Matki i Ojca 
- wydawanie gazetki szkolnej SZOK 
- działalność samorządowa w klasach I-III (Mały samorząd) i IV-VI (Duży samorząd) 
- w ramach integracyjni dzieci szkolnych współpraca z lokalnymi przedszkolami
Baza szkoły: 
1. Przytulne sale i pracownie przedmiotowe (dwie pracownie językowe, izba pamięci narodowej, przyrodnicza, polonistyczne, matematyczne, kształcenia zintegrowanego, kolorowe sale do wychowania przedszkolnego) 
2. Pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostęp do Internetu, tablice interaktywne 
3. Zajęcia w pracowniach prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych 
4. Zajęcia informatyczno - komputerowe w trzech  pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu (jedna pracownia mobilna dla sześciolatków i uczniów klas I-III)
5. Biblioteka multimedialna oraz czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, czynna od 7.45. do 16.00 
6. Pracownia terapeutyczna wyposażona w nowoczesne pomoce oraz pracownia Integracji Sensorycznej 
7. Harcówka dla harcerzy i zuchów 
8. Gabinet profilaktyki medycznej, czynny codziennie od 8.30 do 16.05 
9. Nowoczesne boisko szkolne, plac zabaw ze ścieżką zdrowia, wydzielony i kolorowy  plac zabaw dla sześciolatków 
10. Świetlica szkolna z pracownią internetową na 5 stanowisk, czynna od 6.00 do 18.00 
11. Stołówka z obiadami, całodzienne wyżywienie dla sześciolatków,  mleko dla wszystkich uczniów, spożywanie II śniadań, owoców w ramach programu Owoce w szkole 
12. Szkoła i teren wokół budynku są  monitorowane
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY: 
1. Język angielski od klasy I ujęty w obowiązkowym planie nauczania 
2. Otwartość szkoły na tworzenie oddziałów integracyjnych 
3. Liczne programy edukacyjno – innowacyjne opracowane przez nauczycieli ze szkoły, wzbogacające programy nauczania 
4. Zajęcia z religii i etyki 
5. Zajęcia z informatyki od klasy I (jedna klasa realizuje program Klasa z komputerem) oraz dla wszystkich klas III do VI 
6. Bogaty program sportowy w ramach prowadzonych zajęć Gry i zabawy, Szkolnego Koła Sportowego (zajęcia na pływalni, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka, unihoc, koszykówka),  oraz Otwartych sal i boisk sportowych, zajęcia sportowe na boisku ORLIK 2012 
7. Liczne koła zainteresowań i przedmiotowe dla uczniów zdolnych począwszy od klasy „zero” ( plastyczne, teatralne, pisarskie, ekologiczne, poetyckie, muzyczne, chór, multimedialne, języka angielskiego, matematyczne, informatyczne, przyrodnicze)
8. Ogranizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych ( dzielnicowe, miejskie i ogólnopolskie) 
9. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone przez specjalistów 
10. Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, pedagoga, psychologa we współpracy ze Strażą Miejską , lekarzem, pielęgniarką 
11. Zajęcia z pedagogiem i psychologiem; warsztaty z treningu zastępowania agresji Art. Terapia, zajęcia integracyjne, treningu zastępowania złości oraz psychoedukacyjne (integracyjne, motywacji i efektywności nauki, radzenia sobie ze stresem itp.) 
12. Zajęcia z logopedą, terapeutami z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej 
13. Zajęcia wspomagające tzw. dydaktyczno - wyrównawcze dla klas I-VI 
14. Lekcje przygotowujące do sprawdzianu w klasie VI
15. Liczne projekty realizowane w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych
16. Opracowany szkolny program wspierania uzdolnień Dzieci potrzebują sekcesów pozwoli szkole o ubieganie się o nadanie certyfikatu szkoły  wspierającej uzdolnienia WARS i SAWA  
17. Realizacja projektów edukacji ekologicznej i szkoły promującej zdrowie
 
Szkoła Podstawowa nr 114 to przede wszystkim dzieci, rodzice, pracownicy szkoły i prawidłowe relacje między tymi podmiotami. 

Szkoła 114 jest szkołą przyjazną dziecku. Nie można byłoby tego osiągnąć bez wspaniałych pedagogów, którzy pracują w 114. Oddają swoje serce, wiedzę, poświęcenie, cierpliwość, spokój i czas. Rozumieją potrzeby wychowanków. 

Szkołę 114 można nazwać szkołą przyjazną dziecku, ale również szkołą nowoczesną z jasno wyznaczonymi celami, bezpieczną i przyjazną uczniom, wychowującą uczniów – wychowanków XXI wieku i nie zapominającą o tradycjach i bogatej historii szkoły. 

Tak oto pracuje Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi, szkoła na miarę XXI wieku. 

Magdalena Raboszuk - Dyrektor Szkoły