Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warszawski System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

WSDZ

Warszawski System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się  ciągłymi zmianami. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego doskonalenia się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania ścieżki edukacyjno- zawodowej już w szkole podstawowej, szczególnie przez uczniów klas szóstych.

 

Cele WSDZ związane z uczniem:

- zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rynku edukacyjnego, rynku zawodów, zawodów przyszłości

- nabycie umiejętności opracowania indywidualnego planu działania – myślenie o swojej przyszłości

- poznanie własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, określanie swoich mocnych i słabych stron

 

 

Cele WSDZ związane z rodzicem:

-wyposażenie w wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego w Warszawie – oferty szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

-pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dziecka i wspólnym planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej

- wskazywanie źródeł informacji

 

 

Przydatne adresy:

http://edukacja.warszawa.pl

http://www.koweziu.edu.pl

                                                                         Szkolny koordynator WSDZ  - Barbara Wójcicka

 

 

WSDZ SP114

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jędrzeja Cierniaka  w Warszawie

Rok szkolny 2016/2017

Spis treści:

I.             Wstęp

II.            Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego

III.          Przepisy prawa polskiego i unijnego, dotyczące doradztwa zawodowego

IV.          Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 114  z Oddziałami Integracyjnymi im.  J. Cierniaka w Warszawie

V.           Działalność  Szkolnego Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego (w tym: koordynatora  realizującego działania w ramach WSDZ)

VI.          Spodziewane efekty wynikające z wdrożenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

VII.         Ewaluacja

I. Wstęp

Współczesny rynek  edukacji  i pracy podlega ciągłym zmianom. Postępująca globalizacja, informatyzacja, robotyzacja, bezrobocie oraz dokonujące się procesy integracyjne w świecie powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna naszego kraju stawia przed ludźmi duże wyzwania, podejmowane decyzje nabierają szczególnego znaczenia. Dotyczy to także planowania przyszłej edukacji i drogi zawodowej. Współczesne wyzwania cywilizacyjne stawiają nowe, wysokie zadania w zakresie edukacji i przygotowania młodych ludzi do pełnienia określonych ról zawodowych.

Dlatego też przygotowanie młodzieży do wyboru, zgodnego z zainteresowaniami i zdolnościami, kierunku dalszego kształcenia, uwzględniającego wymogi rynku pracy, a także przygotowanie do późniejszego poszukiwania pracy jest jednym z priorytetowych zadań współczesnej szkoły. Niezwykle ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej  przez uczniów, umiejętność podejmowania właściwych decyzji i dokonywania trafnych wyborów. Jak dobrze zaplanować przyszłość? Jak pomóc młodemu człowiekowi, by decydował w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów?  Te pytania od lat towarzyszą pedagogom, wychowawcom i rodzicom. Dziś nabierają wyjątkowego znaczenia. Profesjonalne doradztwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w planowaniu i kształtowaniu kariery zawodowej. Obecnie wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowy akt, ale jako ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka.

Rozwój doradztwa zawodowego to istotny element Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020. Realizacja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada aktywną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami, które świadczą usługi poradnictwa zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i w odległej perspektywie do wyboru zawodu. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość oraz ma plany na przyszłość.

II. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe:

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces (Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy, 1996, Wyd. KUP s.4, maszynopis).

Informacja zawodowa:

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji (K. Lelińska, Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych, 1985, WSiP s. 35).

Orientacja zawodowa:

Działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły (K. Lelińska, Założenia   i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, s. 29).

Doradztwo zawodowe:

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji (K. Lelińska,  Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Nr 2/11, s. 29).

Doradca zawodowy:

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami  w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja zawodów  i Specjalności, 1995, Wyd. MPiPS, Tom V, Zeszyt 2 cz. II, s. 497).

Informacja edukacyjna:

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem (opr. G. Sołtysińska).

Zawód:

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie (J. Szczepański, Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów, 1965, KiW).

Wewnątrzszkolny system doradztwa:

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia (opr. A Łukaszewicz).

III. Przepisy prawa polskiego i unijnego, dotyczące doradztwa zawodowego

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

1.            Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.

2.            Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2015 r., poz. 191 – dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

3.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu”.

4.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej … prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

5.            Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004- 9286/04 to najważniejszy do tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „Wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych  z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”. Raport pokazuje, że 5 edukacja ustawiczna powinna sięgać daleko poza dotychczasową praktykę, występującą w krajach europejskich. Kształcenie ustawiczne służy uzupełnianiu, aktualizowaniu wiedzy, przekwalifikowaniu oraz ułatwieniu awansu zawodowego dorosłym.

6.            Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych.

7.            Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej.

IV. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej   nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka  w Warszawie

1. Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ w SP nr 114 w Warszawie:

- dyrektor szkoły,

- szkolny koordynator doradztwa zawodowego,

- pedagog szkolny,

- bibliotekarz,

- wychowawcy klas,

- nauczyciele przedmiotowi,

- specjaliści,

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

2. Potrzeba Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na poziomie szkoły podstawowej pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości. U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów.

Bazując na koncepcji rozwoju zawodowego E. Ginzburga, który na podstawie badań empirycznych wyróżnił trzy okresy w procesie wyboru zawodu, tj.:

• okres wyboru na podstawie fantazji, występujący przed okresem dojrzewania płciowego (do 11 roku życia),

• okres wyboru próbnego, występujący w okresie adolescencji (11–17 rok życia), a w nim podokresy: zainteresowań, zdolności, wartości, przejściowy,

• okres realistycznego wyboru, trwający do wczesnej dorosłości (od 17 roku życia) z następującymi podokresami: eksploracji, krystalizacji, specyfikacji,

ważnym wydaje się stworzenie realnych możliwości, by szkoła, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wspierała uczniów w przechodzeniu przez te okresy, dostarczała im niezbędnych informacji, kształtowała przydatne umiejętności   i cechy zachowania.

3. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

• wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

• preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają wraz  z upływem czasu,

• na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza dotycząca ścieżek edukacyjnych, zawodów i rynku pracy oraz cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności) a także umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki,

• WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,

• WSDZ ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.

Adresatami WSDZ są uczniowie klas VI.                                                                                                            Działania prowadzone w ramach WSDZ zaplanowane są na rok szkolny 2016/17.

4. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

Cel główny:

 • Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu.

Cele szczegółowe:

Uczniowie:

• Poznają własne predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia,

• Rozwijają własne umiejętności i kompetencje, umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych,

• Wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony a także są świadomi swoich ograniczeń,

• Mają motywację do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

• Znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,

• Posiadają informacje o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,

Nauczyciele:

• Potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,

• Rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności i predyspozycje,

• Realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,

• Znają ofertę szkół ponadpodstawowych i  zasady rekrutacji,

• Wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów,

• Włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

Rodzice:

• Są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,

• Znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,

• Znają ofertę szkół ponadpodstawowych i zasady rekrutacji,

• Wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,

• Angażują się w pracę doradczą szkoły  np. prezentują swoje zawody czy zakłady pracy.

5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje:

• poznawanie siebie,

• poznawanie zawodów,

• autodiagnozę zainteresowań i preferencji,

• udzielanie informacji edukacyjnej,

• pracę indywidualną z uczniami, którzy mają problem z wyborem szkoły

• pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i planowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.

w ramach pracy z nauczycielami obejmuje:

• stworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

• identyfikację potrzeb uczniów i dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły,

• realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia, a następnie drogi zawodowej i roli pracownika,

• gromadzenie informacji i prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego  w szkole,

• realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie zajęć lekcyjnych, pogadanek, dyskusji, warsztatów, filmów,  wycieczek zawodoznawczych,

• prezentację materiałów informacyjnych o wybranych szkołach ponadpodstawowych

w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

• włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych,

• przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych,

• prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,

• udostępnianie rodzicom aktualnej informacji edukacyjno-zawodowej.

6. Formy, metody i techniki pracy doradczej

Formy pracy adresowane do uczniów:

• zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej,

• zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji zawodowych,

• warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej  i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem,

• zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji,

• udostępnianie informacji o szkołach i zawodach,

• spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

• spotkania z przedstawicielami lokalnych firm,

• prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów,

• udzielanie indywidualnych porad uczniom,

• organizowanie wycieczek.

Formy działań adresowane do rodziców:

• przekazanie informacji na temat doradztwa zawodowego w Warszawie,

• przekazanie informacji o możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą w PPP,

• gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych.

Formy działań adresowane do nauczycieli:

• tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,

• wspólne stworzenie z uczniami informacji poświęconych zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej.

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej:

• aktywizujące problemowe; burza mózgów, dyskusja,

• metoda dramy; inscenizacje i odgrywanie ról,

• metody testowe,

• metody audiowizualne; filmy edukacyjne, Internet, programy multimedialne, prezentacje multimedialne,

• treningi umiejętności społecznych; mini wykłady, pogadanki, dyskusje,

• techniki plastyczne, gry i zabawy.

V.  Działalność Szkolnego Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego (w tym: koordynatora  realizującego działania w ramach WSDZ)

Zadania:

• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

• wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

• udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej,

•  kierowanie w sprawach trudnych do doradców zawodowych w PPP,

• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,

• wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,

• współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań WSDZ,

• systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,

• tworzenie i aktualizowanie tablicy informacyjnej oraz strony internetowej,

• współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa,

• sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych działań,

• ewaluacja.

VI.  Spodziewane efekty wynikające z wdrożenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

1. Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony,

2. Uświadomią sobie potrzebę rozpoznawania własnych predyspozycji potrzebnych do wykonywania określonych czynności (zawodów),

3. Zdobędą wiedzę dotyczącą efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi,

4. Zdobędą wiedzę dotyczącą ścieżek kształcenia oraz informację o różnych zawodach,

5. Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy,

6. Zdobędą wiedzę o systemie kształcenia ponadpodstawowego

7. Poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych

8. Efektywniej będą podejmować decyzje o dalszym kształceniu,

9. Z pomocą rodziców i nauczycieli będą potrafili rozwiązywać problemy edukacyjno-zawodowe,

10. Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

VII.  Ewaluacja

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i rodziców. W tym celu prowadzona będzie obserwacja zajęć i grupowych, a następnie sporządzone zostanie sprawozdanie z realizacji WSDZ.

Zawody

Zawody

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

1. Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne

 • Kelner
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik technologii żywności
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor
 • Cukiernik – ZSZ
 • Kucharz – ZSZ
 • Sprzedawca – ZSZ
 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Lakiernik – ZSZ
 • Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ

4. Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne

 • Technik elektryk
 • Technik elektroenergetyk transportu
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik energetyk
 • Elektryk – ZSZ
 • Monter elektronik - ZSZ

5. Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze

 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik awionik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik analityk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fototechnik
 • Technik procesów drukowania
 • Technik technologii odzieży
 • Technik księgarstwa
 • Fotograf – ZSZ
 • Drukarz – ZSZ
 • Fryzjer – ZSZ
 • Złotnik – jubiler – ZSZ

Informacje o zawodach, charakterystyki zawodów:        www.katalogzawodow.pl

Zawodyprzyszłości

 

Zawody przyszłości

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich

Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów.                  Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów marketingu, maklerów giełdowych i innych. Niektóre z tych profesji nadal są zawodami przyszłości.

Jakie zawody będą poszukiwane i cenione za kilka lat?

handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej , internetowej,

inżynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki,

finansiści: księgowi, specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami,

informatycy: programiści, projektanci serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń,

doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy),

asystenci i wykwalifikowany personel biurowy,

specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi,

biotechnicy i biotechnologowie,

personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci,

nauczyciele języków obcych i tłumacze.

Na zatrudnienie mogą też liczyć:

Fachowcy świadczący usługi:

• fryzjerzy i kosmetyczki,

• pracownicy przemysłu spożywczego,

• robotnicy budowlani do robót wykończeniowych,

• sprzedawcy i handlowcy.

Poszukiwane zawody na rynkach pracy państw członkowskich UE

W większości państw UE najbardziej poszukiwani są:

pracownicy fizyczni, a w szczególności sezonowi (zbiory owoców, warzyw, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia).

Jednak nie tylko. Niektóre kraje chętnie przyjmują pracowników z wysokim kwalifikacjami:

informatyków, inżynierów, lekarzy.

 

Zawody, których przedstawiciele są w danym kraju najbardziej poszukiwani to:

Austria – w sezonie zimowym w hotelach recepcjoniści, kelnerzy, pokojówki;

Belgia – w Brukseli urzędnicy oraz tłumacze, informatycy, sprzątaczki;

Dania – głównie lekarze, pielęgniarski i pracownicy domów opieki społecznej, ale też kucharze i kelnerzy;

Francja – zawody związane z telekomunikacją, przemysł metalurgiczny i stoczniowy;

Finlandia – branża IT (programiści, specjaliści od sieci komputerowych), personel medyczny;

Portugalia – rolnictwo, turystyka, budownictwo, kierowcy, mechanicy;

Szwecja – rolnictwo, leśnictwo, personel medyczny;

Wielka Brytania – turystyka, gastronomia, budownictwo, personel medyczny, finansiści, informatycy, nauczyciele;

Włochy – pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, pomoce domowe, turystyka, gastronomia;

Luksemburg – pojedyncze oferty pracy (specjaliści wysokiej klasy);

Grecja – praca sezonowa w turystyce oraz marynarze                      i inżynierowie budowlani;

Hiszpania – pielęgniarki, budowlańcy, informatycy, ogrodnicy, rolnicy, kierowcy;

Holandia – branża ogrodniczo – rolnicza, budowlana, pomoce domowe i opiekunki do dzieci;

Irlandia – informatycy, architekci, finansiści, personel medyczny;

Niemcy – budownictwo, rolnictwo, gastronomia, personel medyczny, informatycy;

WŁAŚCIWE KIERUNKI KSZTAŁCENIE A  RYNEK PRACY

Zawody deficytowe na rynku pracy:

STOLARZ ,  MURARZ ,   GLAZURNIK

TECHNIK: ekonomista, elektryk, hotelarstwa, handlowiec, budowlane, mechanik, fryzjer.

Zawody popularne:

Kucharz, technik informatyk, technik gastronomii, kelner, technik elektryk, fototechnik, technik mechatronik, technik geodezji, technik telekomunikacji

Przydatne linki

Przydatne strony internetowe

Centralna Komisja Egzaminacyjna  www.cke.edu.pl                      

Biuro Edukacji m.st. Warszawa  www.edukacja.warszawa.pl     

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – społecznych i Szkoleń  http://crdz.wcies.edu.pl/       

Mobilne Centra Informacji Zawodowej   http://www.ohp.pl      

Katalog zawodów, testy, uczelnie     http://www.kluczdokariery.pl   

Ogólne informacje o szkołach    http://www.szkolnictwo.pl     

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna   http://www.oke.waw.pl         

Informator o zawodach, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje    http://www.koweziu.edu.pl